Rådgivning

Kjernen i Paragon24 er økonomistyring (= inntekts- og kostnadsanalyse, driftsregnskap, budsjettering og kontroll), finans (= investering og finansiering), finansregnskap og regnskapsanalyse. God kunnskap innen disse fagområdene er en nødvendig forutsetning for at du skal kunne forstå transaksjoners økonomiske innhold, fremskaffe beslutningsrelevant informasjon, diskutere og vurdere alternativer, treffe korrekte beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon.

Lønnsomhetsanalyser

Ved å se på hovedaktivitetene som gjennomføres i en bedrift som et investeringsprosjekt som går over flere perioder, understrekes viktigheten av at alle økonomiske virkninger av prosjektet blir tatt i betraktning og at man tenker langsiktig (flere år, til prosjektet blir avsluttet).

Vurdering av balanse poster

Hva er egentlig markedsverdien av balanse posten? Ligger det urealiserte gevinster/tap som ledelsen/eierne burde være klar over? Verdijustert balanse etc.
Kontantstrøm analyse - Kontantstrøm oversikt.
Store svingninger i kontantstrømmen kan gi fatale følger selv om selskapet er solid og har god inntjening. Viktig å ha kontroll slik at selskapet kan agere i god tid for å minimere eventuelle finansieringskostnader eller bli presset til løsninger som er ugunstig p.g.a lav likviditet.
Viktig å ha kontroll for å ha god avkastning på overskuddslikviditet. Langsiktig plassering til en bra avkastning med minimal risiko.

Bistand med utarbeidelse av øḱonomiprosesser

Bra med effektive og gode rutiner. Kostnadsbesparende, men minimal bemanning, men ikke minst levere gode beslutningsgrunnlag til ledelsen.

Fokus på kundens viktigste økonomiske parametre.
Hva skal måles. Hva er helt nødvendig og hva er mer «nice to know»

Ledelse av økonomifunksjonen (e)


Opprydding i regnskap og økonomi.
Etterkalkulering av større prosjekt.
«Innsattsstyrke for raskt å få kontroll på økonomien.

  • Bokføring
  • Avstemming
  • Analyse
  • Opprette gode rutiner